Εξεταστέα Ύλη Γραπτών Εξετάσεων

Β Γυμνασίου

ΤΑΞΗ Β

ΜΕΡΟΣ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – Εξισώσεις – Ανισώσεις

1.1  Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις

1.2  Εξισώσεις α΄ βαθμού

1.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – Πραγματικοί Αριθμοί

2.1  Τετραγωνική ρίζα θετικού Αριθμού

2.2  Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – Συναρτήσεις

3.2  Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης (χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3).

3.3  Η συνάρτηση y = αx

3.4 Η συνάρτηση y=αx+β (χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της μορφής αx+βy=γ» και «Σημεία τομής της ευθείας αx+βy=γ με τους άξονες»)

ΜΕΡΟΣ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων –Πυθαγόρειο Θεώρημα

1.3  Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

1.4  Πυθαγόρειο θεώρημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – Τριγωνομετρία – Διανύσματα

2.1  Εφαπτομένη οξείας γωνίας

2.2  Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – Μέτρηση Κύκλου

3.1  Εγγεγραμμένες γωνίες

3.3  Μήκος κύκλου

3.5  Εμβαδόν κυκλικού δίσκου